พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ลดช่องว่างทางการศึกษา และช่องว่างทางเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตในชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยหลัก ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเท่าเทียม ลดช่องว่างทางการศึกษา และช่องว่างทางเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตในชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยหลัก รู้เท่าทันเทคโนโลยี ลดช่องว่างทางการศึกษา และช่องว่างทางเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตในชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยหลัก
image

ส่งเสริมการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

image

ส่งเสริมการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน

image

ส่งเสริมการรวมตัวของบุคลากรในรูปแบบอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชน

image

ส่งเสริมงานวัฒนธรรมไทยในระดับชุมชน ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่โครงการของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

ให้โรงเรียนและชุมชนสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ เรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยี สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับการเรียนรู้และการดำรงชีวิต และนำมาซึ่งการพัฒนาชุมชนในที่สุด

กลุ่มเป้าหมายของเรา

โดยทั่วไปโรงเรียนที่อยู่ในโครงการไอทีพีซีเน็ตเดย์จะมีนักเรียนเฉลี่ยประมาณ 200 คน ส่วนอาจารย์เฉลี่ยประมาณ 10 คน ซึ่งคนทั้งสองกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการฯ

Latest News

Read Latest Updates