อาสาสมัคร

NETDAY
เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมขน

"มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน" (มอรช.) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Internet for School and Community Foundation มีชื่อย่อเป็น ISCF ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นมูลนิธิกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)

ความเป็นมา

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน มีจุดเริ่มต้นจากรวมตัวกันของกลุ่มนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอทีพีซี) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2541 ด้วยแนวคิดที่ต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคมจากความรู้ความสามารถที่มีอยู่ พร้อมทั้งช่วยยกระดับการเรียนรู้ในประเทศ

 

กลุ่มนักข่าวสายไอทีจึงได้หารือกันถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว และในที่สุดได้ข้อสรุปว่ารวมกลุ่มกันจัดทำ“โครงการไอทีพีซีเน็ตเดย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผลักดันให้โรงเรียนในชนบท หรือโรงเรียนที่ขาดแคลนโอกาสและทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสสัมผัสและใช้งานเทคโนโลยี ตลอดจนเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาและช่องว่างทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศกำลังพัฒนา

 

การดำเนินงานของโคงการไอทีพีซีเน็ตเดย์มีภารกิจหลักคือการติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่มีความพร้อมด้านการเรียนรู้แต่ขาดแคลนโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี พร้อมทั้งติดตั้งการเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

ทั้งนี้ เรียกได้ว่าโครงการไอทีพีซีเน็ตเดย์ ได้ยึดถือต้นแบบมาจากโครงการเน็ตเดย์ (Netday) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ค้าในอุตสาหกรรมไอทีของสหรัฐอเมริการวมตัวกันสนับสนุนแรงกาย แรงใจ ตลอดจนอุปกรณ์ไอทีที่จำเป็น เพื่อช่วยให้โรงเรียนทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาสามารถเชื่อมต่อเข้าหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้นการทำงานส่วนใหญ่จึงเป็นไปในลักษณะของงานอาสามัคร และการขอการสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจด้านไอทีในด้านเงินทุน และอุปกรณ์ที่จำเป็น

 

โครงการไอทีพีซีเน็ตเดย์ได้ดำเนินการเรื่อยมา จนขยายขนาดออกไป มีโรงเรียนในโครงการมากกว่า 70 แห่ง จึงได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ

 • ศ.น.พ.ประเวศ วะสี ประธานมูลนิธิฯ
 • ดร.รุ่ง แก้วแดง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
 • คุณสุวิทย์ คุณกิตติ ตัวแทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คุณยงยศ พรตปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คุณมนู อรดีดลเชษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านไอที
 • คุณเอกรัศมิ์ อวยสินประเสิรฐ ผู้แทนองค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท Intel
 • คุณณัฐวุฒิ เลิศไพบูลย์ ผู้แทนองค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท Seagate
 • คุณแอนดรูว์ แม็คบีน ผู้แทนองค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท Microsoft
 • คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต ผู้แทนองค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท TCS
 • คุณณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ์ ผู้แทนองค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท Oracle
 • คุณอัศวิน กังวลกิจ ผู้แทนองค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท CISCO
 • นายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี ผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
 • คุณเมธา สกาวรัตน์ ผู้แทนชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อกรรมการบริหาร

 • คุณชวงรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
 • คุณเมธา สกาวรัตน์
 • คุณมรกต คนึงสุขเกษม
 • คุณวิชัย วรวนาวงศ์
 • คุณวารี ช้วนรักธรรม
 • คุณอาร์เธอร์ ดิโอนิโอ
 • คุณสุจิตรา โกวิทวณิชกานนท์
 • คุณชนิดา จาดเจริญ
 • คุณเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย
 • คุณธำรงถวัลย์ ฮาชิม
 • คุณชาญณรงค์ ศิริสุขโภคา
 • คุณปกรณ์ คุ้มตรีทอง
 • คุณเชลงพจน์ พุทธรักษา
 • คุณลลิดา รัตนศรีทัย
 • คุณปิยะพงศ์ ป้องภัย